Luyện tập đòn thế đúng cách giúp phát triển trí tuệ.

Luyện tập đòn thế là quá trình lặp đi lặp lại một động tác đòn thế trong vô số lần, nhằm đạt được khả năng tự động hóa đòn thế. Tự động hóa đòn thế là việc cơ thể tự động đưa ra đòn thế thích hợp để đối phó với mục tiêu ngay khi mắt nhìn thấy mục tiêu ấy (hoặc ở trình độ cao hơn là không cần nhìn mà chỉ cần cảm nhận được mục tiêu ấy). Như vậy, có thể nói việc tự động hóa đòn thế là một loại phản xạ có điều kiện, và luyện tập đòn thế là quá trình đào tạo cơ thể theo một chương trình định sẵn có tính lặp đi lặp lại nhằm đạt được phản xạ có điều kiện ấy.
 

Long hổ bộ pháp

 

Xét từ góc độ này, toàn bộ quá trình luyện tập đòn thế để đạt được sự tự động hóa đòn thế đều dựa trên một cơ chế khoa học về hoạt động của hệ thần kinh. Theo đó, mỗi động tác đòn thế đều là kết quả phối hợp giữa hai thành phần của hệ thần kinh: hệ thần kinh trung ương đóng vai trò điều khiển và hệ thần kinh vận động giữ vai trò bị điều khiển. Khi con người muốn thực hiện một động tác đòn thế, hệ thần kinh trung ương sẽ ra lệnh để hệ thần kinh vận động nhận lệnh thực hiện đòn thế theo một chương trình định sẵn. Quá trình ra lệnh và nhận lệnh này được thực hiện thông ra qua một con đường dẫn truyền tạm được thiết lập trong vỏ não. Sau khi một hành động đòn thế đã được hoàn thành, đường dẫn truyền tạm này sẽ được xóa đi, và sẽ được tái lập khi thực hiện một hành động đòn thế mới.

Thông qua việc luyện tập đòn thế đúng bài bản, quá trình này sẽ được lặp đi lặp lại vô số lần, kết quả là con đường dẫn truyền tạm kết nối giữa hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh vận động sẽ ngày càng thông suốt, giúp tốc độ truyền dẫn thông tin ngày càng nhanh chóng. Như thế, người luyện tập đòn thế võ thuật đúng bài bản sẽ có khả năng quan sát, phân tích và nhận định tình huống xung quanh hết sức nhanh chóng để có thể xây dựng phương án đáp trả cho tình huống đó một cách chính xác. Điều đó chính là một biểu hiện của sự phát triển về mặt trí tuệ. 


(*) Xem thêm